Czytam, liczę, piszę - logo

Regulamin serwisu Czytam Liczę Piszę

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, Partnerów serwisu, osób zapisanych na newsletter, a także Instytutu Terapii Komputerowej sp. z o.o. (dalej jako ITK).
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 8 marca 2013 r.
 3. Warunkiem korzystania z serwisu oraz usług dostępnych za jego pośrednictwem jest przeczytanie i akceptacja niniejszego regulaminu. ITK zastrzega, że akceptacja następuje z chwilą odznaczenia pola „Akceptuję” na etapie rejestracji w serwisie.

 SPIS TREŚCI

Art. 1              DEFINICJE

Art. 2              WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. WYMAGANIA TECHNICZNE

2. DOSTĘPNOŚĆ

3. RODZAJE USŁUG

4. OPIS I PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY DOSTĘPU

5. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

6. UPRAWNIENIA ITK

7. WYPOWIEDZENIE UMOWY

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Art. 4              POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

2. COOKIES

Art. 5              PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Art. 6              PRZEPISY KOŃCOWE

Załącznik:       DOBRE PRAKTYKI KORZYSTANIA Z SERWISU (NET ETYKIETA)

Art.1               DEFINICJE

ITK – Instytut Terapii Komputerowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Siewierskiej 16A/14 w Warszawie (02-360), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354304,  NIP 5213564835, REGON 5213564835.

OSOBA – osoba fizyczna.

UŻYTKOWNIK – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zarejestrowana w serwisie.

PARTNER – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ma  ukończone wyższe studia psychologiczne, pedagogiczne lub pokrewne. ITK zastrzega, że przy ocenie otrzymania statusu Partnera brane są pod uwagę następujące kryteria: ocena dotychczasowych działań, ocena kompetencji oraz osobowości. W ramach funkcjonowania serwisu ITK zapewnia promocję nazwiska Partnera oraz jego działalności.

USŁUGA – usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika/Partnera, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania.

BAZA WIEDZY – wydzielona część w obrębie serwisu, w której ITK oraz Partnerzy dzielą się wiedzą z Użytkownikami np. za pośrednictwem artykułów.

FORUM – wydzielona część w obrębie serwisu, w której Użytkownicy/Partnerzy mogą wymieniać się  informacjami związanymi z tematyką serwisu.

KONTO – zbiór zasobów i uprawnień w ramach serwisu udostępniony przez ITK na rzecz Użytkownika/Partnera.

DANE OSOBOWE – zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez ITK w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w niniejszym regulaminie (art.2 pkt.3) lub/i przesyłania newslettera (art. 4 pkt.1f).

LOGIN – unikalna nazwa podana przez Użytkownika/Partnera zgodnie z wymaganiami systemu.

HASŁO – unikalny ciąg znaków podany przez Użytkownika/Partnera zgodnie z wymaganiami systemu.

AVATAR – wirtualny obraz Użytkownika/Partnera.

NEWSLETTER – elektroniczna forma biuletynu, do której mogą przystąpić zarówno Użytkownicy/Partnerzy jak i osoby, które nie są zarejestrowane w serwisie.

Art. 2              WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. WYMAGANIA TECHNICZNE

Korzystanie z serwisu możliwe jest za pośrednictwem urządzenia z dostępem do Internetu, które posiada zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript oraz z włączoną albo wyłączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.

2. DOSTĘPNOŚĆ

a) Dostęp do serwisu nie jest ograniczony terytorialnie ani czasowo.

b) ITK zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia bądź czasowe niedziałanie serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, bezprawnym działaniem osób trzecich lub Użytkowników/Partnerów. W przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wyżej wymienionych sytuacji nadzwyczajnych ITK dołoży wszelkich starań w celu przywrócenia dostępności serwisu w możliwie jak najkrótszym czasie.

3. RODZAJE USŁUG

a) W serwisie dostępne są następujące nieodpłatne usługi dla Użytkownika/Partnera:

-        baza wiedzy;

-        forum;

-        kwestionariusz dla rodzica;

-        ćwiczenia terapeutyczne.

-        newsletter

4. OPIS I PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY DOSTĘPU

a) Za moment wyrażenia oświadczenia woli o zawarciu umowy o świadczenie nieodpłatnej usługi dostępu do serwisu uważa się wypełnienie formularza rejestracji i akceptację niniejszego regulaminu.

b) Rejestracja:

-        Rejestracja w serwisie jest dobrowolna i nieodpłatna;

-        Procedura rejestracji zakłada podanie danych identyfikacyjnych, o które prosi system oraz zaakceptowanie niniejszego regulaminu. W zależności od rodzaju aktywowanej usługi zakres danych może być różny. ITK nie kontroluje, ani nie weryfikuje tych danych;

-        Użytkownik/Partner jest obowiązany podać aktualny i poprawny adres e-mail;

-        Konto Użytkownika/Partnera jest aktywne dopiero w momencie potwierdzenia linku aktywacyjnego przesłanego przez ITK na wskazany adres e-mail w czasie rejestracji. Proces wysłania linku aktywującego jest automatyczny. W przypadku braku otrzymania wiadomości e-mail prosimy o kontakt pomoc[małpa]itk.edu.pl

c) Za moment zawarcia umowy dotyczącej dostępu do serwisu uważa się potwierdzenie procesu rejestracji przez Użytkownika/Partnera.

d) Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

5. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

a) W ramach korzystania z serwisu Użytkownik może:

-        przeglądać oraz komentować zawartość merytoryczną serwisu tworzoną przez ITK oraz Partnerów;

-        przeglądać oraz dodawać treści na forum;

-        skorzystać z darmowej aplikacji „kwestionariusz dla rodzica”;

-        wysyłać zapytania oraz sugestie do ITK;

-        zarządzać kontem (np. zarządzać avatarem, informacjami o sobie, subskrypcją newslettera, usunąć konto).

c) W ramach korzystania z serwisu Użytkownikowi zabrania się korzystania z serwisu w sposób sprzeczny z obowiązującym w Rzeczypospolitej prawem lub/i dobrymi obyczajami oraz postanowieniami regulaminu jak i zasadami net etykiety określonej w załączniku do niniejszego regulaminu.

d) Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób w jaki wykorzystuje konto, a także korzysta z  usług dostępnych w serwisie, w tym w szczególności za zamieszczone treści lub/i obrazy naruszające obowiązujące w Rzeczypospolitej prawo. Na żądanie uprawnionego organu państwa w związku z prowadzonym postępowaniem ITK przekazuje pozostające w jego posiadaniu dane Użytkownika.

e) W ramach korzystania z serwisu Partner może:

-        tworzyć oraz komentować zawartość merytoryczną serwisu;

-        przeglądać oraz dodawać treści na forum;

-        skorzystać z darmowej aplikacji „kwestionariusz dla rodzica”;

-        wysyłać zapytania oraz sugestie do ITK;

-        zarządzać kontem (np. zarządzać avatarem, informacjami o sobie, subskrypcją newslettera, usunąć konto).

f) W ramach korzystania z serwisu Partnerowi zabrania się korzystania z serwisu w sposób sprzeczny z obowiązującym w Rzeczypospolitej prawem lub/i dobrymi obyczajami oraz postanowieniami regulaminu jak i zasadami net etykiety określonej w załączniku do niniejszego regulaminu.

g) Partner ponosi odpowiedzialność za sposób w jaki wykorzystuje konto, a także korzysta z usług dostępnych w serwisie, w tym w szczególności za zamieszczone treści lub/i obrazy naruszające obowiązujące w Rzeczypospolitej prawo. Na żądanie uprawnionego organu państwa w związku z prowadzonym postępowaniem ITK przekazuje pozostające w jego posiadaniu dane Partnera.

6. UPRAWNIENIA ITK

a) Moderacja artykułów:

-        Publikacje Partnerów są moderowane przez ITK;

-        W przypadku niespełnienia standardów merytorycznych lub/i zawarcia treści nieodpowiednich, wulgarnych, reklamowych itp. praca nie zostanie opublikowana;

b) Moderacja komentarzy i wpisów na forum:

-        Komentarze w serwisie i wpisy na forum są moderowane przez ITK;

-        W przypadku odnotowania treści nieodpowiednich, wulgarnych, reklamowych itp. komentarze jak i wpisy będą usuwane.

c) W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia albo uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika/Partnera ITK uniemożliwi dostęp do tych danych.

d) ITK zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika/Partnera jeżeli jest to niezbędne dla rozwiązania problemu, który zgłosi Użytkownik/Partner.

e) ITK może usunąć konto Użytkownika/Partnera jeżeli uzna, że Użytkownik/Partner wykorzystuje konto niezgodnie z prawem lub/i jego przeznaczeniem.

f) Przerwy techniczne:

-        ITK zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw technicznych w obrębie części lub całości serwisu. Jednocześnie ITK dołoży wszelkich starań, aby przerwy te były jak najmniej uciążliwe dla Użytkownika/Partnera oraz były dokonywane w godzinach nocnych czasu środkowoeuropejskiego i trwały nie dłużej niż 24 godziny (Przerwy techniczne związane są z bezpieczeństwem serwisu lub/i przebudową funkcjonalności);

-        W przypadku planowanej przerwy technicznej Użytkownik/Partner zostanie o tym uprzednio oraz odpowiednio wcześniej poinformowany.

 7. WYPOWIEDZENIE UMOWY

a) Wypowiedzenie umowy dotyczącej dostępu do serwisu może nastąpić poprzez usunięcie konta Użytkownika/Partnera. Usunięcie konta Użytkownika/Partnera możliwe jest poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji w panelu do zarządzania kontem oraz potwierdzenie linku dezaktywacyjnego przesłanego przez ITK na wskazany adres e-mail w koncie. Proces wysłania linku dezaktywującego jest automatyczny. W przypadku braku otrzymania wiadomości e-mail prosimy o kontakt pomoc[małpa]itk.edu.pl

b) Wypowiedzenie umowy jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia usług świadczonych w ramach serwisu oraz przetwarzania danych osobowych przez ITK przypisanych do danego konta.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

a) Użytkownik/Partner może reklamować usługę za pośrednictwem wysłania stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: pomoc[małpa]itk.edu.pl albo drogą listowną na adres: Instytut Terapii Komputerowej Sp. z o.o., ul. Siewierska 16A/14, 02-360 Warszawa.

 b) ITK rozpatruje reklamacje w terminie czternastu dni od dnia ich otrzymania;

c) ITK odpowiada na reklamację tą samą drogą w jakiej otrzymał zgłoszenie reklamacyjne.

Art. 4              POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzanie danych osobowych

a) Dla ITK priorytetem jest bezpieczne przetwarzanie danych, w tym danych osobowych Użytkowników, Partnerów, a także osób zapisanych na newsletter. W tym celu zostały wdrożone odpowiednie procedury w organizacji w celu zabezpieczenia danych.

b) W momencie akceptacji niniejszego regulaminu Użytkownik/Partner wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez ITK zgodnie z warunkami niniejszego regulaminu.

c) Administratorem danych osobowych jest ITK – Instytut Terapii Komputerowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Siewierskiej 16A/14 w Warszawie (02-360).

d) Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tejże ustawy.

e) ITK przetwarza dane osobowe Użytkowników/Partnerów w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną w celu realizacji umowy.

f) ITK przetwarza dane osobowe osób zapisanych na newsletter w zakresie niezbędnym do przesłania newslettera w celu prawnie usprawiedliwionym, w tym związanym z marketingiem usług świadczonych przez ITK.

g) Użytkownik/Partner ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych przez ITK w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania. Usunięcie danych osobowych może nastąpić wyłącznie na skutek rozwiązania umowy (usunięcia konta).

h) Osoby zapisane na newsletter mają prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych przez ITK w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia ze zbioru danych. W tym celu należy aktywować link w treści newslettera oznaczający rezygnację z subskrypcji albo wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres: pomoc[małpa]itk.edu.pl

i) Użytkownik/Partner ma obowiązek aktualizować dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

j) ITK zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych Użytkownika/Partnera oraz innych danych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organy ścigania).

2. Cookies

a) Serwis ma wbudowany kod Google Analytics. Jest to narzędzie do analityki internetowej, które pomaga udoskonalać serwis pod kątem potrzeb użytkowników. Google Analytics gromadzi wyłącznie anonimowe informacje takie jak np. odnotowywanie tendencji występujących w witrynie przy jednoczesnym braku identyfikowania Użytkownika/Partnera (dane osobowe nie są przetwarzane). Narzędzie Google Analytics korzysta z własnych plików cookie do analizowania działań Użytkownika/Partnera witryny. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy Użytkownik/Partner odwiedził wcześniej serwis oraz z jakiej witryny trafił na bieżącą stronę internetową. Jeżeli Użytkownik/Partner nie wyraża zgody na gromadzenie zanonimizowanych danych statystycznych o jego aktywności w serwisie może wyłączyć narzędzie Google Analytics w przeglądarce pobierając i instalując dodatek znajdującym się pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout (dostępny dla przeglądarek Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari i Opera, Microsoft Internet Explorer).

b) Serwis można przeglądać zarówno z włączoną jak i wyłączoną obsługą plików cookies.

Art. 5              PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

a) Prezentacje ekranowe, aplikacje oraz twórcza zawartość serwisu podlega ochronie prawnej.  W celu otrzymania szczegółowych informacji na ten temat należy wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres: pomoc[małpa]itk.edu.pl albo drogą listowną na adres:  Instytut Terapii Komputerowej sp. z o.o., ulica Siewierska 16A/14, 02-360 Warszawa.

b) Użytkownik/Partner poprzez dodawanie treści lub/i grafik udziela ITK niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tego rodzaju danych  w taki sposób, aby każdy Użytkownik/Partner miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie.

c) W przypadku odnotowania naruszenia prawa własności intelektualnej, a w szczególności prawa autorskiego i ochrony baz danych ITK podejmie odpowiednie kroki prawne skierowane wobec naruszyciela.

d) Adres internetowy „czytamliczepisze.pl” oraz „itk.edu.pl” został zarejestrowany na rzecz ITK przez Naukową Akademicką Sieć Komputerową.

Art. 6              PRZEPISY KOŃCOWE

a) ITK udostępnia treść niniejszego regulaminu za pośrednictwem strony internetowej http://czytamliczepisze.pl/kwestie-prawne/regulamin-serwisu/, za pośrednictwem której niniejszy regulamin może zostać pobrany lub/i wydrukowany.

b) ITK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. O każdej zmianie regulaminu Użytkownik/Partner/osoba zapisana na newsletter zostanie poinformowana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

c) W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

d) Załącznik „DOBRE PRAKTYKI KORZYSTANIA Z SERWISU (NET ETYKIETA)” stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

e) Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 8 marca 2013 r.

Załącznik: DOBRE PRAKTYKI KORZYSTANIA Z SERWISU (NET ETYKIETA)

 • Zakaz pisania wulgaryzmów
 • Zakaz spamowania (m.in. wysyłania niechcianych linków do stron)
 • Zakaz wysyłania tzw. „łańcuszków szczęścia”
 • Nakaz zapoznania się z wykazem FAQ przed zadaniem pytania
 • Stosowanie się do reguł pisania obowiązujących w danej grupie na forum jeżeli jest to określone przez moderatora grupy w FAQ danej grupy
 • Zakaz nadmiernego cross-postowania czyli wysyłania e-maili lub postów do kilku grup jednocześnie
 • Zakaz wysyłania listów (e-maili) do wielu osób naraz z jawnymi adresami poczty elektronicznej (stosujemy kopię ukrytą)
 • Zakaz pisania nie na temat (OT – OffTopic)
 • Zakaz pisania kilka razy z rzędu (do tego służy edycja postu)
 • Zakaz odpowiadania nad cytowanym fragmentem (topposting)
 • Zakaz pisania wiadomości wielkimi literami oraz na przemian wielkimi i małymi literami (PoKe PiSmO)
 • Obowiązek korzystania z funkcji „Szukaj” na forum, przed założeniem nowego wątku (na omawiany już temat/problem)
 • Zakaz nagabywania osób, które sobie tego nie życzą
 • Nakaz używania emotikon z rozwagą

Treść regulaminu do pobrania w formie pliku PDF 

Dlaczego warto ćwiczyć z nami?

why-us-6

Bezpieczeństwo danych dziecka

why-us-3

Dziecko pod okiem eksperta

why-us-5

Brak instalacji

why-us-2

Wstępna diagnoza problemów

why-us-4

Indywidualny zestaw ćwiczeń

example-image

Ćwiczysz w domu kiedy chcesz

Rozpocznij trening

Partnerzy